КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ


В рамките на своя предмет на дейност „Инвестор” АД предлага разнообразни, но взаимно свързани консултантски услуги в следните области:

  • посредничество при продажба, респективно покупка на недвижими имоти. Ние имаме натрупания опит и знания да посочим индивидуалните характеристики на недвижимите имоти, определящи ги като атрактивни или не, инвестиционният им потенциал и възможността сега или във времето да бъдат реализирани;
  • консултации и/или участие съвместно с Вас при предоговаряне и разсрочване на условия по ваши финансови задължения, когато сте затруднени в тяхното обслужване при първоначалния режим и условия. Ние ще ви предложим решения, които съвместно ще защитим по конкретни сделки изискващи индивидуален подход за преструктуриране на задълженията или вземанията чрез частична и/или пълна реализация, замяна или встъпване в дълга на други потенциални клиенти, при проявен инвеститорски интерес към съществуващите обезпечения свързани с конкретната сделка;
  • изготвяне на финансови и инвестиционни анализи (бизнес анализи и планове) за оценка състоянието на търговски дружества, ефективността на инвестиционни проекти при първоначални или променени условия, оценка на акции (дялове) от капитала на търговски дружества или обособени части. Същите представляват комплексно изследване за финансовата целесъобразност от осъществяване на бизнес интервенция за развитие на фирмения бизнес;
  • изготвяне на бизнес обосновки съобразени с Вашия бизнес при необходимост от оборотни и/или инвестиционни средства, консултираме за оптимизиране на финансовата схема за получаване или издължаване на финансовите ви ангажименти към вашите контрагенти и кредитори. За целите на бизнес обосновките съставяме проформа прогнозни отчети отговарящи на изискванията на българските и/или международни счетоводни стандарти.

    За насОценкиКонсултацииЗа контакти

Български