ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ


Оценителите на Инвестор АД притежават индивидуални сертификати за оценка в различни сфери, издадени от съответните институции. Екипът ни се състои от професионалисти с изключително богат и разнообразен практически опит, които задълбочено познават теорията, методологията и подходите на оценяване в европейските и международни оценителски стандарти.
Експертните оценки изготвени от Инвестор АД могат да ви послужат при:

  • апортни вноски в капитала на предприятие;
  • оценка на активите за нуждите на счетоводната отчетност, включително и оценки в съответствие изискванията на МСФО и МСС / Международни счетоводни стандарти/
  • кандидатстване за ипотечен кредит;
  • покупко-продажба на недвижими имоти – за да сте информирани за ценовия диапазон на избрания от вас имот;
  • отдаване под наем на недвижим имот, за определяне на наемна стойност;
  • застраховане на имущество или при оценка на нанесените щети върху вече застраховано имущество;
  • съдебни дела, като експертиза изготвена от вещо лице;
  • строеж на сгради и изготвяне на таблица за площоразделяне (ценообразуване) и количествено-стойностни сметки;
  • инвестиционни решения за покупка на акции или дялове от предприятия;
  • всички останали случаи в които искате да знаете колко струва това което притежавате или искате да купите.

За насОценкиКонсултацииЗа контакти

Български